Kaip tapti nariu

Remiantis LieDM asociacijos įstatais, asociacijos nariu gali būti:

  • Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijos;
  • kitos institucijos, naudojančios nuotolinį ir e.mokymąsi savo veikloje;
  • fiziniai asmenys, asmeniškai suinteresuoti arba dirbantys technologijomis grindžiamo mokymo(si) srityje.

Institucija, norinti įstoti į Asociaciją, pateikia raštišką įstaigos vadovo pasirašytą prašymą asociacijos valdybai, kuriame nurodo instituciją atstovaujantį asmenį (atstovą). Atstovas atstovauja institucijai LieDM asociacijos tarybos posėdžiuose ir renginiuose. Jei atstovas negali dalyvauti tarybos posėdyje, jį institucijos vadovas raštu gali laikinai pakeisti kitu asmeniu.

Asociacijos valdyba, išnagrinėjusi institucijos prašymą ir susipažinusi su šios institucijos veikla, priima sprendimą dėl institucijos priėmimo į LieDM asociaciją. Asociacijos nariai registruojami sąraše kuris viešai skelbiamas internete.

Organizacijos, ketinančioms tapti asociacijos nariais, prašome: