Apie

Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija – tai savanoriška Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijas, vykdančias technologijomis grindžiamas (nuotolines) studijas ir (e.) mokymą(si), fizinius bei juridinius asmenis vienijanti organizacija, įkurta šių asmenų susitarimu. Asociacija palaiko ir plėtoja Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM veiklas, naudojasi jo galimybėmis ir centralizuotai teikiamomis paslaugomis. LieDM veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, bei savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir savo sukurtais įstatais. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Veiklos laikotarpis – neribotas.

Remiantis LieDM asociacijos įstatais, asociacijos nariu gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys:

 • Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijos;
 • kitos institucijos, naudojančios nuotolinį ir e.mokymąsi savo veikloje;
 • fiziniai asmenys, asmeniškai suinteresuoti arba dirbantys technologijomis grindžiamo mokymo(si) srityje.

Šiuo metu LieDM asociacijos narių sąrašą sudaro 33 institucijos.

Asociacijos valdymo organai yra:
taryba
prezidentas
valdyba
administracija

ASOCIACIJOS TIKSLAI

Pagrindinis tikslas – plėtoti technologijomis grindžiamą, nuotolinį ir e. mokymąsi Lietuvoje.
Kiti tikslai:

 • Vystyti Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijų bendradarbiavimą technologijomis grindžiamo mokymosi (nuotolinio ir e.mokymosi) srityse;
 • Telkti specialistus, dirbančius skirtingose mokslo ir studijų bei švietimo institucijose, bendrų projektų bei mokslinių tyrimų nuotolinio ir e.mokymosi srityse rengimui ir vykdymui, dalyvauti konkursuose;
 • Telkti Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijų išteklius nuotolinio ir e.mokymosi organizavimui ir sklaidai;
 • Teikti konsultacijas ir paslaugas nuotolinio ir e.mokymosi srityse;
 • Bendradarbiauti su užsienyje veikiančiais nuotolinio ir e.mokymosi tinklais ir asociacijomis, skatinti atvirųjų švietimo išteklių kūrimą ir panaudojimą, tarptautinį mobilumą, įgyvendinti atviresnio švietimo politiką ir kurti virtualaus mobilumo galimybes Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijose.
ASOCIACIJOS UŽDAVINIAI
 • Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi plėtros strategiją;
 • Teikti siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijai, kitoms valdymo ir koordinavimo institucijoms dėl nuotolinio ir e.mokymosi plėtros ir finansavimo;
 • Inicijuoti atviro ir visiems prieinamo mokymo(si) ir studijų turinio rengimą;
 • Telkti mokslo ir studijų bei švietimo institucijas bendram technologinių ir intelektualinių išteklių panaudojimui;
 • Dalyvauti rengiant ir vykdant nacionalinius ir tarptautinius tyrimus nuotolinio ir e. mokymosi bei kokybės užtikrinimo srityje;
 • Dalyvauti rengiant nuotolinio ir e. mokymosi kokybės užtikrinimo procedūras;
 • Teikti paslaugas nuotolinį ir e.mokymąsi teikiančioms institucijoms, vertinti nuotolinio ir e.mokymosi programas, organizuoti mokymus;
 • Organizuoti renginius mokslo ir studijų bei švietimo institucijoms, susijusius su nuotolinio ir e.mokymosi taikymu studijų ir mokymo procese, gerosios patirties sklaida, diskusijas, forumus bei nacionalines ir tarptautines konferencijas;
 • Rengti ir dalyvauti įvairiuose nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose.

Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacija įsteigta 2010 m. sausio 12 d. steigiamojo susirinkimo metu.

Privatumo politika

Asociacijos pavadinimas anglų kalba – Lithuanian Association of Distance and e-Learning.