Sveikiname naujus narius – Gyvenimo ir tikėjimo institutą!

Viešoji įstaiga „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ vykdo neformalų katalikišką suaugusiųjų švietimą per specialias programas, atsižvelgiant į asmenų amžių, išankstinį pasiruošimą, poreikius. Tai viena iš nedaugelio tokio pobūdžio įstaigų Lietuvoje, turinti tikslą padėti žmonėms bręsti tikėjime gilinant tikėjimo žinias, atnaujinant asmeninį ryšį su Dievu, ugdant krikščioniškąjį dvasingumą, siekiant gyvenimo ir krikščioniškojo tikėjimo vertybių integracijos.

Vizija

Brandus, pilietiškas, krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujantis asmuo, inicijuojantis pokyčius, vedančius į prasmingą gyvenimą su Dievu ir atsakingą elgesį su kūrinija.

Misija

Kviečiame suaugusiuosius atgauti vidinę pusiausvyrą, mokytis dvasinės disciplinos, atrasti sprendimus įvairiose gyvenimo situacijose, ieškoti Dievo valios įžvalgos mokymo ir ugdymo programose, rekolekcijose, dvasinėse pratybose.

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Mokymo ir ugdymo programos;
 • Rekolekcijos, Asmeninis dvasinis palydėjimas, Dvasinės Pratybos;
 • Kultūrinės programos ir edukacijos;
 • Mokymo ir ugdymo programų vertinimo tyrimai.

Veikla remiasi šv. Ignaco dvasingumo principais:

 1. Dievas yra visuose dalykuose;
 2. Dievas veikia iš meilės ir kviečia kurti kartu;
 3. Maldos ir veiklos sąveika;
 4. Jėzaus asmuo žmogaus pilnatvės pavyzdys;
 5. Vidinė laisvė.

Šv. Ignaco edukaciniais principais:

 1. Nuolatinis besimokančiojo patirties, apmąstymo ir veiklos ryšys;
 2. Intelektualinių, moralinių, dvasinių ugdymo aspektų integracija;
 3. Aktyvus besimokančiojo dalyvavimas ugdymo (mokymo (-si)) procese;
 4. Kritinio mąstymo ugdymas;
 5. Ugdymo proceso metodiškumas ir tvarka;
 6. Mokymasis bendradarbiaujant.

Mokymo ir ugdymo programomis siekiama ieškoti žmogaus sąmoningo ryšio tarp išpažįstamo tikėjimo ir gyvenimo. Programos grindžiamos krikščioniškomis vertybėmis ir yra skirtos ne tik žinioms įgyti, bet ir įgūdžiams formuoti. Naudojami įvairūs grupinio darbo metodai padeda įsiklausyti į save ir kitus, suvokti savąją situaciją, įvardyti ir įvertinti turimą patirtį, planuoti savo kaip krikščionio veikimą „čia ir dabar“ bei ateities viziją. Instituto programos ir kursai yra sukurti remiantis ilgamete suaugusiųjų švietimo patirtimi įvairiose pasaulio šalyse.

Rekolekcijos yra skirtos asmeninio ryšio su Dievu gilinimui, susipažinimui su maldos būdais, gebėjimo įvardyti tikėjimo patirtį ugdymui. Tai tylos, asmeninės maldos ir Eucharistijos šventimo laikas, leidžiantis geriau pažinti savo žmogiškąjį pašaukimą bei sutikti Dievą kasdienybėje.

Asmeninis dvasinis palydėjimas – tai procesas, kurio metu. žmonės, išgyvenę ir atpažinę Dievo prisilietimą ir turėdami poreikį turėti saugią ir patikimą vietą bei laiką, kur jie galėtų kitam tikėjimo broliui ar sesei atverti savo širdį ir kartu šlovinti Dievą, veikiantį jų gyvenimuose susitinka su dvasiniu palydėtoju pokalbiui. Tokių pokalbių dėmesio centre – Dievo ir žmogaus ryšys, telkiamas į tai, kas vyksta klausantis ir atsiliepiant save komunikuojančiam Dievui. Palydėtojas kviečia palydimąjį išsamiai žvelgti į savo gyvenimą, atpažįstant giliausius savo širdies troškimus. Ir kartu jie – palydimasis ir palydėtojas – maksimaliai stengiasi girdėti ir kitą balsą – DIEVO VEDIMĄ DUOTOJE SITUACIJOJE. Tokio pokalbio tikslas – dvasinis žmogaus augimas, t.y. siekti galimybių pilnatvės ir būti visiškai laimingu.

Dvasinės Pratybos  –  tai asmens dvasinio tobulėjimo laikas, kai palaipsniui  pateikiamos pagrindinės Šventojo Rašto ir tikėjimo tiesos, mokoma išgirsti Dievo balsą ir pastebėti Jo veikimą gyvenime. Dvasinės Pratybos nurodo aiškius dvasinės kelionės tarpsnius ir pateikia konkrečias priemones, kaip nuosekliai jas pasiekti. Jų metu stengiamasi padėti žmogui augti ir tapti dvasiškai visiškai laisvu, kad galėtų visada rinktis Dievą. Tada  žmogus gyvenime gali tikrai atpažinti, suvokti, tai yra – rasti Dievą visuose dalykuose ir į jam skirtą Dievo Žodį atsiliepti čia ir dabar, kiekvienoj konkrečioj situacijoj, visais savo pasirinkimais ir veiksmais.

Tyrimais analizuojama Instituto veikla, vertinamas programų efektyvumas, jų įtaka žmogaus vertybių sistemai bei asmens integralumui. Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, planuojama tolesnė Instituto veikla.