Sveikiname naujus narius – Joniškio „Aušros“ gimnaziją

Joniškio „Aušros“ gimnazija – moderni, patraukli, dinamiška, atvira kaitai, aukštos kultūros asmenybės raišką sąlygojanti ugdymo įstaiga, turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus ir sudaranti palankias sąlygas siekti mokinių gebėjimus atitinkančių ugdymo (si) rezultatų.

Joniškio „Aušros“ gimnazijos strateginis tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, telkti gimnazijos bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas, pasirinkti reikiamas gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti bei planuoti ugdymo (si)  kaitos pokyčius.

 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Mokinių skaičius gimnazijoje  –  2017 metų rugsėjo 1 d. – 388 mokiniai (17 klasių komplektų) + 33 Suaugusiųjų mokymo skyriaus mokiniai (2 klasių komplektai).

Mokytojų skaičius gimnazijoje – 2017 m. rugsėjo 1 d.: 47 mokytojai (2 – ekspertai, 31 – metodininkas, 9 –  vyresnieji mokytojai), 1 socialinis pedagogas, 1 psichologas; Gimnazijos administracija 2017 m. rugsėjo 1 d.: direktorius, 3 direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Mokytojai kelia kvalifikaciją seminaruose, mokymuose, kursuose šalyje ir užsienyje (pagal tarptautinį Erasmus+ KA1 projektą), tobulina dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

 

EDUKACINĖS APLINKOS

Įrengtos dvi kompiuterių klasės IT, menų ir technologijų, chemijos, fizikos ir ekonomikos kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, įvairių dalykų pamokose mokiniai turi galimybę naudotis planšetėmis (32 planšetės).IKT padeda gilinti dalyko žinias, pristatyti darbus, tyrinėti ir eksperimentuoti. Gimnazijos teritorijoje įrengta „lauko“ klasė, pradėtas rekonstruoti aikštynas. Parengtas projektas ,,Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos modernizavimas“. Pradėtas įrengti gimnazijos parkas.

 

PROJEKTINĖ VEIKLA

Projektai gimnazijoje – „ Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“:   J. Kisieliaus meninio skaitymo konkursas (mokyklinis ir rajono turas),  susitikimų su buvusiais gimnazijos auklėtiniais ciklas; „Veiklus jaunimas“ – neformali jaunimo grupė „Stop“; „Jaunimo kompasas“;

Tarptautiniai projektai:

parengtas ir finansuotas Erasmus + KA2  tarptautinis projektas „What‘s your impact on Earth? “. Partneriai: Vengrija, Estija, Italija, Portugalija, Lenkija, Lietuva. Projekto partnerių susitikimas Vengrijoje;

 įgyvendintas tarptautinis Nordplus junior projektas „Skatink. Motyvuok. Bendradarbiauk.“ Partneriai: Lietuva, Latvija, Suomija, Estija. Projekto partnerių susitikimas Suomijoje;

parengtas ir finansuotas Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas „ Play CS+ MTG“. Projekto partneriai: Portugalija, Graikija, Vokietija, Belgija, Italija, Lietuva. Projekto partnerių susitikimas Lietuvoje;

Erasmus+ KA1 tarptautinis projektas „IKT gabių mokinių ugdymui“;

projekto veiklų vykdymas: mokytojų mobilumai mokymosi tikslais Graikijoje (4 mokytojai), Didžiojoje Britanijoje (2 mokytojai), Čekijoje (2 mokytojai), Ispanijoje (3 mokytojai);

DOFe veiklų organizavimas ir vykdymas;

bendradarbiavimas su Latvijos Alūksnės miesto valstybine gimnazija ir  Latvijos Rygos lietuvių mokykla.

 

 SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS

Nuo 2017 m. rugsėjo pirmos dienos prie gimnazijos prijungtas suaugusiųjų mokymo skyrius. Mokymas vyksta grupine mokymosi forma, neakivaizdiniu būdu 9-12 suaugusiųjų gimnazijos klasėse.

Skyriuje mokosi 45 mokiniai.