Sveikiname naujus narius – Kauno „Saulės“ gimnaziją

Kauno „Saulės“ gimnazija – dieninė švietimo įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis – ugdymas.

Gimnazijoje vykdomos švietimo programos – pagrindinio ugdymo programos II dalis, vidurinio ugdymo programa ir neformaliojo vaikų švietimo programos.

Mokyklos istorija skaičiuojama nuo 1912–1913 m., kuomet pastatyti Kauno „Saulės“ rūmai – juose įkuriami mokytojų kursai, kurie vėliau pavadinti mokytojų seminarija. Rūmų vertę didina tai, kad šis visuomeninės paskirties lietuvių iniciatyva ir lėšomis pastatytas pastatas buvo pirmasis ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. „Saulės” rūmų, kaip mokinių ugdymo vietos, veiklos pradžia – 1923 m. rugsėjo 1 d., kada buvo įkurta pirmoji Lietuvoje mergaičių progimnazija. Institucija buvo ne kartą pervadinta. 1986 m. balandžio 30 d. mokyklai sugrąžintas „Saulės“ vardas. Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos 1993 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 16 nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. suteiktas gimnazijos statusas, o Kauno miesto Tarybos 2010 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 70 suteiktas keturmetės gimnazijos statusas.

Šiandien „Saulės“ gimnazija – švietimo institucija, turinti gilias tiksliųjų ir gamtos mokslų dėstymo tradicijas, plėtojanti miestui ir šaliai svarbiausias prioritetines sritis: ugdymą ir mokymąsi, mokinių saugumo užtikrinimą, finansinių, materialinių, intelektualinių išteklių efektyvų valdymą.

Gimnazijos mokytojai itin aktyviai dalyvauja šalies ir miesto švietimo veikloje: yra parengę vadovėlių, leidinių, mokymo priemonių, veda seminarus, dirba valstybinių brandos egzaminų, olimpiadų, konkursų vertinimo komisijose, yra miesto metodinių būrelių nariai. Mokytojų įsipareigojimas gimnazijai, profesinės kompetencijos ir atsakingas darbas daro didelę įtaką mokinių pasiekimams: VBE kokybės vidurkis viršija ne tik miesto, bet ir šalies VBE kokybės vidurkį.

Išskirtinis gimnazijos bruožas – gebėjimas derinti šimtą metų kurtas ir puoselėtas tradicijas su inovatyviomis idėjomis įvairiose veiklos srityse. Tai liudija gimnazijoje vykdytas išorinis veiklos vertinimas, kurio metu išskirta net vienuolika stipriųjų gimnazijos veiklos aspektų: bendruomenės tapatumo jausmas, mokyklos atvirumas ir svetingumas, mokyklos ryšiai, neformalusis švietimas, mokymosi pasiekimai, bendroji rūpinimosi mokiniais politika, įsivertinimo rezultatų panaudojimas planų kokybei ir dermei, vadovavimo stilius, personalo valdymas, lėšų vadyba. Išorės vertintojų teigimu mokykloje ypač ryškus tradicijų puoselėjimas, „Saulės“ rūmų ir šimtmetį kurtos Kauno „Saulės” gimnazijos istorinės dvasios subtilus išsaugojimas, kuris telkia bendruomenę ir stiprina ugdymo įstaigos identitetą.